?

Log in

No account? Create an account
Горячие новости из Минска [entries|archive|friends|userinfo]
Комьюнити оперативных новостей

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

http://www.svaboda.info/man/m1033/default.htm 22:56, [Mar. 21st, 2006|12:04 am]
Комьюнити оперативных новостей

minsk_news

[maty]
22:56
Мілінкевіч правёў перамовы з міліцыяй. Міліцыя дазволіла заставацца на плошчы.

Народ скандуе "Міліцыя з народам" і расстаўляе намёты. Майдан пачынаецца.
linkReply