?

Log in

No account? Create an account
Срочно! - Горячие новости из Минска — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Комьюнити оперативных новостей

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Срочно! [Mar. 22nd, 2006|10:23 am]
Комьюнити оперативных новостей
minsk_news
[ex_l_u_f_t]
Людзям у наметачным гарадку на Кастрычницкай плошчы патрэбна вада i газавыя гарэлкi. Калi хто можа, дапамажыце. Лепш не прыносiць, а выкiдаць з вокнау машыны. Так бяспечней. ЯНЫ ТРЫМАЮЦЦА ЗА НАС!

geckata:by
linkReply