?

Log in

No account? Create an account
Горячие новости из Минска [entries|archive|friends|userinfo]
Комьюнити оперативных новостей

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Новые фотки с места событий (примерно 13:15) [Mar. 22nd, 2006|02:31 pm]
Комьюнити оперативных новостей

minsk_news

[tormozoid]
Новые фотки с места событий (примерно 13:15)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: nikishev
2006-03-22 12:38 pm (UTC)
с Вашего разрешения размещу их здесь http://www.prostordv.ru/gallery/main.php
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: tormozoid
2006-03-22 12:41 pm (UTC)
Конечно размещайте.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nikishev
2006-03-22 01:00 pm (UTC)
спасибо большое, уже разместил
(Reply) (Parent) (Thread)
From: ex_kiryla
2006-03-22 01:50 pm (UTC)
Бачу, што прыбралі сьмецьце, што скапілася ад мінулага вечара. На адным з намётаў заўважыў ікону Багародзіцы! Усесьвятая Дзева, збаў нас!
(Reply) (Thread)